• 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 7
 • 8
 • 8
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopn…

Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej

Dnia 23 maja 2024 r.  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w  Nowej Cerkwi zorganizowała XXIII  edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Marii Konopnickiej.  W konkursie wzięło udział 39 recytatorów z 10 szkół.

Więcej...

Integracyjny piknik ekologiczny

Integracyjny piknik ekologiczny

16 maja odbył się w piknik integracyjny. Podczas trzygodzinnego spotkania nasi uczniowie obejrzeli przedstawienie ekologiczne oraz wysłuchali piosenek przygotowanych przez uczniów klasy 5a.

Więcej...

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic

Uczniowie klas I-VII oraz Świetliki brały udział w projekcie „Patroni naszych ulic”. Zakładał on, że każda klasa zrobi plakat, który będzie doskonałym źródłem informacji na temat ważnych postaci i wydarzeń...

Więcej...

Innowacja kl. 2b

Innowacja kl. 2b

Ostatnie pokazy talentów w klasie 2 B. W drugim semestrze zaprezentowali się: Igor Osowski, który zachęcał nas do zostania molem książkowym. Od najmłodszych lat odwiedza bibliotekę. Dla klasy samodzielnie przygotował quiz...

Więcej...

Poczet sztandarowy reprezentował naszą s…

Poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę podczas miejskich uroczystości patriotycznych

W 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę podczas miejskich uroczystości patriotycznych. 

Więcej...

20 lat Polski w Unii Europejskiej

20 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i  Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej.

Więcej...

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Uczniowie, pięknym montażem słowno-muzycznym przedstawili historię tego wydarzenia.

Więcej...

VII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego…

VII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego klas III

W czwartek 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 odbył się VII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego klas III. W tym roku zgłosiło się 27 uczestników z okolicznych szkół. Wydarzenie to było...

Więcej...

SPRAWOZDANIE Z XXXVIII REJONOWEGO KON…

SPRAWOZDANIE Z XXXVIII REJONOWEGO  KONKURSU MATEMATYCZNEGO UCZNIÓW KLAS TRZECICH

SPRAWOZDANIE  Z  XXXVIII  REJONOWEGO   KONKURSU  MATEMATYCZNEGO UCZNIÓW KLAS  TRZECICH  rok szk. 2023/2024  

Więcej...

Wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Konkurs…

Wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek, Świat, Przyroda"

Uczennice z koła czytelniczo-turystycznego uzyskały wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek, Świat, Przyroda" w Koszalinie. W konkursie uczestniczyło 416 autorów prac z całej Polski, z czego...

Więcej...

Organizacja zajęć w szkole

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku ustala się organizację zajęć  w szkole:

1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.      Przy wejściach do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dodatkowo pojemniki z płynem rozmieszczone są w całym budynku szkoły.

4.      Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem od strony boiska szkolnego (wejście A, wejście B), zgodnie z przydziałem, który przekazał wychowawca klasy.

5.      Rodzic/opiekun odprowadza (odbiera) dziecko do wejścia szkoły, w razie złych warunków atmosferycznych do przedsionka szatni szkoły.

 • Ucznia /dziecko odprowadza (odbiera) 1 opiekun  z zachowaniem dystansu od  kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz  od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6.    Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów  chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7.      Kontakt z rodzicem/opiekunem odbywa się poprzez telefon, dziennik elektroniczny, Office 365. Natomiast kontakt na terenie szkoły odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefon, e-mail).

 • Interesanci mogą wchodzić na teren szkoły tylko w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, kierując się wyłącznie do sekretariatu lub intendenta.
 • Przesyłki pocztowe, dokumenty, pisma urzędowe i inne materiały składane do szkoły zostaną objęte 2 dniową kwarantanną.

 8.    Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie. Mierzenie temperatury odbywać się będzie tylko w sytuacji mogącej wskazywać na objawy chorobowe u dziecka/ucznia/pracownika/.

 9.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatce znajdującej obok pokoju nauczycielskiego, niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Następnie postępować zgodnie z obowiązującą w szkole „Procedurą postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną”.

10.    Zajęcia klas I-III odbywają się w wyznaczonej części szkoły (II piętro oraz sala 15).

11.    Uczniowie nie przebywają na pozostałym terenie szkoły za wyjątkiem :

 • korzystania z sali gimnastycznej podczas zajęć wychowania fizycznego,
 • szatni szkolnej podczas przyjścia do szkoły i powrotu do domu,
 • stołówki szkolnej podczas przerw obiadowych,
 • świetlicy szkolnej,
 • sali komputerowej.

12.  Uczniowie klas I-III na przerwę obiadową  zaprowadzani są do stołówki przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. W razie konieczności dzieci korzystają ze świetlicy szkolnej.

13.  Klasy IV – VIII korzystają z pozostałych sal lekcyjnych i pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z wyłączeniem pomieszczeń klas I-III.

14.  Podczas przerw międzylekcyjnych zaleca się zachowanie dystansu między uczniami , osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.

Dyrektor szkoły zaleca uczniom noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej.

Rodzic decyduje o noszeniu maseczki przez dziecko w szkole.

 • podczas przerw, / od godz.9:35 / zaleca się w miarę możliwości pogodowych przebywanie uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

15.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu zostają ograniczone  ćwiczenia i gry kontaktowe.

17.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

18.  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć zostaną zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

19.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/pudełku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

20.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

21.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

 • Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostaną wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

22.  Ustala się Regulamin Korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.

23.  Po zakończonej lekcji uczniowie pojedynczo i z zachowaniem odpowiedniego dystansu opuszczają salę lekcyjną.

24.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

25.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

26.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

27.  Zostaną ustalone zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole.

28.  Zostaną ustalone zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

29.  Współpraca z pielęgniarką szkolną pozostaje na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem zapisów sanitarnych.

30.  Źródełka wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły zostają wyłączone.

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour